bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

       a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny
           Lekarz Weterynarii  (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt:
           e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

        b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
            w województwie Opolskim jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu,
            kontakt: e-mail: wiw@wiw.opole.pl, tel. 77 541 72 00 

        c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu
            jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, który wykonuje obowiązki informacyjne,
            o których mowa w art. 13 i 14 RODO; kontakt: e-mail piw.brzeg@wiw.opole.pl,
            tel. 77 416 37 44

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt
    pod adresem mailowym lub telefonicznym:

         a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

         b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu wojciech@huczynski.pl,
             tel. +48604907222. 

          c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu: wojciech@huczynski.pl,
              tel. +48604907222.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

  1. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  2. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
  3. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  4. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  5. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
  6. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust.1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.


Opublikował: Jerzy Czochrowski
Publikacja dnia: 07.11.2019
Podpisał: Jerzy Czochrowski
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 856